Všeobecné obchodné podmienky

obchodnej spoločnosti:

SegWatch s.r.o.

so sídlom: Plavecká 2, 120 00 Praha 2, Česká republika

identifikačné číslo: 24251381

daňové identifikačné číslo: CZ24251381

zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu v Prahe, oddiel C, vložka 196986

prevádzkareň: DPF24, Úvalská 1221/36, 100 00 Praha 10 (ďalej len "prevádzkareň")

email: cistenie@dpf24.sk, tel.: +421 232 373 059

(ďalej len ako "Poskytovateľ")

· Úvodné ustanovenia

 • Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len ako "všeobecné obchodné podmienky") Poskytovateľa sú účinné od 1.6.2018 a rušia platnosť predchádzajúcich všeobecných obchodných podmienok a zvyklostí. Všeobecné obchodné podmienky sú k dispozícii v sídle spoločnosti SegWatch s.r.o. alebo ako dokument na www.dpf24.cz/sk.
 • Všeobecné obchodné podmienky tvoria prílohu rámcovej zmluvy, zmluvy alebo potvrdenej objednávky (ďalej len ako "Zmluva") a sú, v súlade s § 273 zákona č. 513/1991 Z.z. obchodný zákonník, neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy.
 • Objednávateľ uzatvorením Zmluvy alebo podaním objednávky potvrdzuje, že sa oboznámil so všeobecnými obchodnými podmienkami Poskytovateľa a so znením všeobecných obchodných podmienok bez výhrad súhlasí. Na nákupné alebo iné obchodné podmienky Objednávateľa sa neprihliada.
 • Objednávateľom sa rozumie obchodný partner Poskytovateľa (fyzická alebo právnická osoba), ktorý uzatvoril s Poskytovateľom Zmluvu, predmetom ktorej je poskytnutie služby "čistenie a renovácia filtrov pevných častíc, katalyzátorov, chladičov, palivových nádrží, tepelných výmenníkov a ďalších strojných súčastí či ich celkov" (ďalej len "Služba"). Obchodné podmienky sa vzťahujú aj na prípady, keď Objednávateľom je fyzická osoba, ktorá koná pri uzatváraní Zmluvy mimo rámca svojej podnikateľskej činnosti alebo rámec samostatného výkonu svojho povolania (ďalej len "spotrebiteľ").
 • Ustanovenia odlišné od všeobecných obchodných podmienok je možné dojednať v objednávke. Odlišné dojednania v objednávke majú prednosť pred ustanoveniami všeobecných obchodných podmienok.

· Uzatvorenie zmluvy

 • Uzatvorenie Zmluvy medzi Poskytovateľom a Objednávateľom je realizované prostredníctvom:
 • e-mailu,
 • telefonicky,
 • ústne v prevádzkarni Poskytovateľa,
 • v prípade, že sa Objednávateľ stane členom partnerského programu Poskytovateľa, je možné vykonávať objednávky aj prostredníctvom zákazníckej sekcie.
 • Zmluvný vzťah medzi Poskytovateľom a Objednávateľom vzniká potvrdením objednávky (akceptáciou), a to prostredníctvom e-mailu, telefonicky, alebo ústne na prevádzke Poskytovateľa. V prípade, že bude potvrdenie objednávky obsahovať výhrady či zmeny, musí potvrdzujúci zmluvná strana túto skutočnosť výslovne písomne ​​uviesť. Tieto výhrady či zmeny sa budú považovať za nový návrh objednávky, s tým, že s takýmto návrhom musí druhá strana súhlasiť, a to aj v prípadoch, keď pôjde o dodatok alebo odchýlku, ktorá podstatne nemení objednávku.
 • Objednávateľ súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní zmluvy.
 • Objednávka musí obsahovať nasledovné náležitosti:
 • presné vymedzenie služby, ktorá má byť poskytovaná,
 • technické podmienky konkrétnych plnení (ak sa vyžadujú),
 • časové rámce (ak sa vyžadujú špecifické časové rámce),
 • cenu,
 • ďalšie nevyhnutné podrobnosti.
 • Spotrebiteľ, v súlade s ustanovením § 4 ods. 6 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru a poskytovaní služieb na základe zmluvy uzatvorenej na diaľku alebo zmluvy uzatvorenej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho, výslovne súhlasí s tým, aby mu boli služby podľa Zmluvy poskytované ešte pred uplynutím štrnásťdňovej (14) lehoty na odstúpenie od zmluvy a zároveň potvrdzuje, že bol poučený o tom, že udelením súhlasu so začatím poskytovania služby pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy stráca po úplnom poskytnutí služby právo na odstúpenie od zmluvy.

III. Cena za služby a platobné podmienky

 • Cenu za poskytnuté služby podľa Zmluvy uhradí Objednávateľ Poskytovateľovi bezhotovostne prevodom na účet Poskytovateľa:

Čú: 107-4383340237/0100, vedený u společnosti Komerční banka, a.s.
Mena: EUR

IBAN: CZ2201000001074383340237

BIC kód: KOMBCZPP

SWIFT: KOMBCZPPXXX

Krajina: Česká republika

 • Spoločne s cenou za poskytnuté služby je Objednávateľ povinný uhradiť aj prípadné náklady spojené s dodaním zariadenia a rovnako náklady spojené s použitým materiálom podľa cenníka Poskytovateľa. Ak nie je v Zmluve uvedené vyslovene inak, rozumie sa ďalej Cenou za služby aj náklady spojené s dodaním zariadení a náklady spojené s použitým materiálom.
 • V prípade bezhotovostnej platby je Objednávateľ povinný pri úhrade uvádzať aj variabilný symbol platby. V prípade bezhotovostnej platby je záväzok Objednávateľa uhradiť Cenu za služby splnený okamihom pripísania príslušnej čiastky na účet Poskytovateľa.
 • Cena za služby bude Objednávateľom uhrádzaná na základe faktúr vystavených Poskytovateľom. Ak nie je uvedené inak, splatnosť jednotlivých faktúr je dohodnutá na 14 dní.
 • Cena za služby je fakturovaná v mene Euro. V prípade, ak je cena dohodnutá v inej mene, na prepočet ceny z inej meny na menu Euro sa použije kurz Európskej centrálnej banky platný v deň odoslania objednávky.
 • V prípade reklamácie nie je Objednávateľ oprávnený zadržať Poskytovateľovi žiadne platby, alebo tovar, alebo jednostranne započítavať svoje pohľadávky voči Poskytovateľovi. Reklamácia tovaru rovnako neoprávňuje Objednávateľa odmietnuť prevziať ďalšie dohodnuté poskytnutie služieb od Poskytovateľa. Nárok(y) Objednávateľa sa bude(ú) riešiť osobitne v reklamačnom konaní.
 • V prípade omeškania Objednávateľa s platením faktúr je Poskytovateľ oprávnený od Objednávateľovi požadovať zmluvnú pokutu vo výške 0,05% denne za každý, hoci aj začatý, deň omeškania. Náhrada škody týmto nie je dotknutá.
 • Neoddeliteľnou súčasťou týchto obchodných podmienok je cenník Poskytovateľa dostupný tu [https://www.dpf24.cz/sk/nase-sluzby-cisteni-dpf-filtra/].

IV. Preprava a dodanie predmetu objednávky

 • Poskytovateľ využíva prepravné a logistické služby zmluvného prepravcu spoločnosti TNT Express Worldwide, spol. s.r.o., IČO: 15888959, so sídlom Za Tratí 206, 252 19 Chrášťany (ďalej len "zmluvný prepravca"), vyhradzuje si však právo písomným oznámením Objednávateľovi tohto prepravcu zmeniť.
 • Poskytovateľ umožňuje Objednávateľovi využiť nasledujúcich spôsobov prepravy:
 • Osobné doručenie do prevádzky Poskytovateľa a prevedenie služby na počkanie (ak je to kapacitne možné),
 • Osobné doručenie a spätné zaslanie Objednávateľovi prostredníctvom zmluvného prepravcu,
 • Vyzdvihnutie u objednávateľa a následné doručenie späť prostredníctvom zmluvného prepravcu.
 • Ak si objednávateľ objednal príplatkovú službu poistenie zásielky, Poskytovateľ poisťuje u zmluvného prepravcu nepaletové zásielky na sumu maximálne 1 900, - eur, paletové zásielky na sumu maximálne 5 700, - eur. Poskytovateľ nepreberá zodpovednosť za prepravu.
 • Objednávateľ je povinný pred odoslaním zásielku so zariadením dostatočne zabaliť. V prípade balíkové prepravy musia byť zariadenia dostatočne zabalené bublinkovou fóliou a prebalené elastickú fóliou, prípadne vložené do kartónovej škatule. Osobitný dôraz treba klásť na senzory a čidlá, ktoré zo zariadenia vyčnievajú. V prípade paletovej prepravy musia byť zariadenia na palete zaistené remeňom prípadne sťahovacou páskou.
 • Limity pre zásielku:
 • Balíková preprava, 30 kg, (max. Rozmery d x š x v) 2,4 m x 1,2 m x 1,5 m,
 • Paletová preprava, 500 kg, (max. Rozmery d x š x v) 2,4 m x 1,2 m x 1,5 m.
 • Zaobchádzanie s prepravnými obalmi (najmä europaletami) bude prebiehať výmenným spôsobom. Prepravné obaly nebudú predmetom fakturácie. Cena za jeden kus euro palety je stanovená na 10 Eur.
 • Poskytovateľ ani zmluvný prepravca nezodpovedá za prípadnú škodu vzniknutú nesprávnym zabalením zariadenia. Pri prevzatí zariadenia od prepravcu je Objednávateľ povinný skontrolovať neporušenosť obalov zariadení a v prípade akýchkoľvek závad toto bezodkladne oznámiť prepravcovi a Poskytovateľovi.

V. Súčinnosť Objednávateľa

 • Objednávateľ sa zaväzuje na svoje náklady zabezpečiť, aby Poskytovateľ mal všetky potrebné informácie a veci pre riadne a včasné poskytnutie plnenia podľa Zmluvy, a poskytovať maximálnu súčinnosť s plnením Zmluvy, pričom berie na vedomie, že neposkytnutie súčinnosti môže zásadným spôsobom ovplyvniť termín dokončenia a/ alebo odovzdania plnenia podľa Zmluvy Objednávateľovi.
 • V prípade omeškania spôsobeného okolnosťami na strane Objednávateľa, najmä porušením jeho povinností podľa predchádzajúceho bodu tohto článku všeobecných obchodných podmienok platí, že všetky termíny plnenia Poskytovateľa sa predlžujú o dvojnásobok času, po ktorý trvali prekážky a okolnosti spôsobujúce omeškanie na strane Objednávateľa.

VI. Vady zariadenia

 • Poskytovateľ nezodpovedá za vady na zariadení, ktoré mu Objednávateľ poskytol na vykonanie služby, a ktoré malo zariadenie už pri jeho prevzatí Poskytovateľom. Najmä nezodpovedá za funkčnosť pridružených snímačov a senzorov.
 • Poskytovateľ nezodpovedá za tesnosť vložky u DPF a katalyzátorov, kedy vplyvom jej zlej tesnosti a tým pádom jej nedostatočnému uchyteniu v tele filtra dôjde pri čistení k jej posuvu. Poskytovateľ nezodpovedá za integritu jadra DPF filtra, katalyzátora či chladiča, ktoré sa môže pri čistení vplyvom skrytého poškodenia rozpadnúť.
 • V prípade, že Poskytovateľ objaví na zariadení opraviteľné vady, informuje Objednávateľa o možnej oprave a prípadnom navýšení Ceny za službu.
 • Niektoré chyby sa zo svojej podstaty objavia až pri čistení, alebo pri výstupnej prehliadke zariadenia. Ak tieto vady bránia prevzatému zariadeniu vo funkcii a sú opraviteľné, informuje Poskytovateľ Objednávateľa o možnej oprave a prípadnom navýšení Ceny za službu. Ak Objednávateľ opravu odmietne, je povinný zaplatiť cenu za už vykonanú službu a náklady na kompletizáciu zásielky a jej prepravu podľa platného cenníku Poskytovateľa.
 • Poskytovateľ nenesie zodpovednosť za škody plynúce z vád na prevzatých zariadeniach.

VII. Záruka

 • Poskytovateľ poskytuje Objednávateľovi záruku na službu "čistenie filtra pevných častíc (DPF)" v dĺžke dvoch rokov od prevzatia vyčisteného zariadenia Objednávateľom, alebo 100.000 km užívania daného filtra pevných častíc v príslušnom zariadení podľa toho, čo nastane skôr. Poskytovateľ zodpovedá za skutočnosť, že došlo k vyčisteniu filtra, o čom je vystavený protokol s meraním hodnôt priepustnosti filtra pred čistením a po vyčistení. Záruka sa vzťahuje na kvalitu vyčistenie filtra pevných častíc, u ktorého Poskytovateľ zaručuje, že bol vyčistený v súlade s predloženým protokolom. Objednávateľ berie na vedomie, že čistené zariadenie je súčasťou širšieho celku, ktorý ako taký musí byť plne funkčný. V opačnom prípade dôjde v blízkej dobe k opätovnému zaneseniu, na čo sa záruka nevzťahuje.
 • Poskytovateľ garantuje záruku na kvalitu ostatných služieb neuvedených v čl. 7 odseku 1. po dobu 12 mesiacov od prevzatia vyčisteného zariadenia.
 • Práva zo záruky uplatňuje Objednávateľ u Poskytovateľa na adrese jeho prevádzky, prípadne prostredníctvom e-mailu. Náklady na prepravu zariadení, u ktorého bola reklamovaná služba, do prevádzky Poskytovateľa nesie Objednávateľ. Náklady na prepravu zariadení s uznanou reklamáciou služby späť k Objednávateľovi nesie Poskytovateľ. V prípade, že nebude uznaná reklamácia služby u prijatého zariadenia, znáša náklady na prepravu zariadení späť Objednávateľ.
 • Ak práva zo záruky uplatňuje spotrebiteľ, Poskytovateľ je povinný spotrebiteľovi vydať písomné potvrdenie o tom, kedy spotrebiteľ právo uplatnil, čo je obsahom jeho reklamácie a aký spôsob vybavenia reklamácie spotrebiteľ požaduje; a ďalej potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie, vrátane potvrdenia o vykonaní opravy a čase jej trvania, prípadne písomné odôvodnenie zamietnutia reklamácie. Reklamácia vrátane prípadného odstránenia vady musí byť vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, ak sa Poskytovateľ so spotrebiteľom nedohodne na dlhšej lehote.
 • Poskytovateľ neposkytuje žiadnu ďalšiu záruku, než tú uvedenú v tomto odseku.

VIII. Ochrana osobných údajov

 • Objednávateľ prehlasuje, že voči fyzickým osobám, ktoré budú kontaktnými osobami pre Poskytovateľa pre riešenie Zmlúv si splnil informačné povinnosti v rozsahu čl. 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46 / ES (ďalej aj ako "GDPR") a Poskytovateľ je oprávnený ich identifikačné, kontaktné údaje a údaje o komunikácii medzi Objednávateľom a Poskytovateľom spracovávať ako samostatný správca za účelom plnenia tejto zmluvy.
 • Objednávateľ zaslaním objednávky potvrdzuje, že sa ešte pred poskytnutím svojich osobných údajov Poskytovateľovi oboznámil s nasledovnými informáciami:
 • Poskytovateľ získava a spracováva osobné údaje Objednávateľa, v rozsahu obchodné meno, sídlo, IČO, číslo účtu, DIČ u podnikateľov a meno, priezvisko, bydlisko prípadne doručovacia adresa, u fyzických osôb nepodnikateľov na účely spracovania Zmluvy, v ktorej je Objednávateľ zmluvnou stranou, výkonu práv a povinností z nej vyplývajúcich, spracovania dodacieho listu a faktúry. Právny základ spracovania osobných údajov vyplýva z článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR - spracovanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba. Poskytovateľ bude spracúvať osobné údaje Objednávateľa pod dobu splnenia práv a povinností vyplývajúcich Poskytovateľovi a Objednávateľovi z uzatvorenej Zmluvy. Daňové doklady bude Poskytovateľ archivovať v zákonom stanovenom rozsahu a po zákonom určenú dobu 10 rokov.
 • Poskytovateľ získava a spracováva osobné údaje Objednávateľa, v rozsahu email a telefónne číslo na účely zabezpečenia komunikácie medzi Poskytovateľom a Objednávateľom pri plnení zmluvy. Právny základ spracovania osobných údajov vyplýva z článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR - spracovanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje Poskytovateľ, spočívajúcich v zabezpečení komunikácie s Objednávateľom pri plnení zmluvy, v ktorej je Objednávateľ zmluvnou stranou. Poskytovateľ bude spracovávať osobné údaje Objednávateľa po dobu splnenia práv a povinností vyplývajúcich Poskytovateľovi a Objednávateľovi z uzatvorenej Zmluvy.
 • Predmetom poskytovania služieb Poskytovateľa nie je spracovanie osobných údajov poskytnutých Objednávateľom v režime tzv. Spracovateľa. V prípade, že by mal Poskytovateľ spracovávať osobné údaje, je na túto skutočnosť Objednávateľ povinný Poskytovateľa vopred písomne ​​upozorniť a pred akýmkoľvek spracovaním s ním uzavrieť potrebnou spracovateľskú zmluvu.
 • V prípade, že je Objednávateľ fyzickou osobou, potvrdzuje uzavretím zmluvy, že sa zoznámil s podmienkami ochrany osobných údajov, vrátane informácií o spracovaní osobných údajov, dostupnými na internetových stránkach Poskytovateľa www.dpf24.cz

IX. Ďalšie práva a povinnosti zmluvných strán

 • Poskytovateľ vykonáva po prijatí zariadenia na vykonanie služby jeho diagnostiku. Ak sa ukáže, že zariadenie je poškodené tak, že už nemôže ďalej plniť svoju funkciu, neúčtuje Poskytovateľ Objednávateľovi za diagnostiku žiadny poplatok. Objednávateľ je povinný zaplatiť Poskytovateľovi len náklady na kompletizáciu zásielky a jej prepravu podľa platného cenníku.
 • Objednávateľ potvrdzuje a zaručuje, že je majiteľom zariadenia, na ktorom alebo vo vzťahu ku ktorému sa bude poskytovať plnenie podľa zmluvy, alebo je oprávnený zariadenie pre tieto účely Poskytovateľovi sprístupniť.
 • Objednávateľ prehlasuje, že sa vzdáva náhrady škody spôsobenej Poskytovateľom, ibaže ide o
 • škodu spôsobenú hrubou nedbanlivosťou Poskytovateľa,
 • úmyslom Poskytovateľa alebo
 • sa takéhoto nároku nemožno platne vzdať.

X. Riešenie sporov

 • V prípade, že dôjde medzi spotrebiteľom a Poskytovateľom k vzniku spotrebiteľského sporu zo Zmluvy, ktorý sa nepodarí vyriešiť vzájomnou dohodou, môže spotrebiteľ podať návrh na mimosúdne riešenie takéhoto sporu určenému subjektu mimosúdneho riešenia spotrebiteľských sporov, ktorým je: Slovenská obchodná inšpekcia, Ústredný inšpektorát SOI Odbor medzinárodných vzťahov a ARS, Prievozská 32, Pošt. Priečinok 29, 827 99 Bratislava, webová stránka: www.soi.sk.
 • V prípade uzatvorenia zmluvy on-line je možné k mimosúdnemu riešeniu sporov využiť takisto platformu pre riešenie sporov on-line nachádzajúce sa na internetovej adrese https://ec.europa.eu/consumers/odr. Kontaktným miestom podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 524/2013 z 21. mája 2013 o riešení spotrebiteľských sporov on-line a dopĺňa nariadenie (ES) č. 2006/2004 a smernice 2009/22 / ES (nariadenie o riešenie spotrebiteľských sporov on-line) je Európske spotrebiteľské centrum Slovenská republika, so sídlom Mlynské nivy 44/a, 827 15 Bratislava, internetová adresa: www.esc-sr.sk.

XI. Ukončenie zmluvy

 • Poskytovateľ môže odstúpiť od Zmluvy z dôvodu neposkytnutia súčinnosti Objednávateľa za predpokladu, že Objednávateľ bol písomne ​​informovaný o tomto omeškaní a bola mu poskytnutá primeraná lehota, nie menej ako päť (5) pracovných dní, na dodatočné splnenie.
 • Poskytovateľ môže ďalej odstúpiť od Zmluvy v prípade omeškania Objednávateľa so zaplatením faktúry o viac ako jeden (1) mesiac od jej splatnosti za predpokladu, že Objednávateľ bol písomne ​​informovaný o tomto omeškaní a bola mu poskytnutá primeraná lehota, nie kratšia ako sedem (7) dní, na dodatočné splnenie.
 • Poskytovateľ môže tiež odstúpiť od tejto Zmluvy v prípade, že Objednávateľ trvá na vykonaní plnenia podľa zrejme nevhodného príkazu alebo s použitím zrejme nevhodnej veci, hoci bol na túto nevhodnosť už skôr Poskytovateľom upozornený.
 • Každá zmluvná strana môže od Zmluvy odstúpiť v dôsledku podstatného porušenia Zmluvy druhou zmluvnou stranou za predpokladu, že druhá zmluvná strana bola písomne ​​informovaná o tomto porušení a bola jej poskytnutá primeraná lehota, nie kratšiu ako desať (10) pracovných dní, k dodatočnému splneniu.
 • V prípade uzatvorenia zmluvy prostredníctvom prostriedku komunikácie na diaľku alebo mimo prevádzkových priestorov podnikateľa môže spotrebiteľ od zmluvy odstúpiť do štrnástich (14) dní odo dňa uzavretia Zmluvy, a to rovnakým spôsobom, ktorým bola uzatvorená zmluva. Spotrebiteľ však nie je oprávnený od takejto zmluvy odstúpiť, ak mu boli služby zo strany Poskytovateľa v plnom rozsahu poskytnuté pred koncom štrnásťdňovej lehoty na odstúpenie od zmluvy.
 • Ak spotrebiteľ od zmluvy podľa bodu 5. tohto článku všeobecných obchodných podmienok odstúpi a Poskytovateľ už v súlade s článkom II. bodom 5. všeobecných obchodných podmienok začal poskytovať spotrebiteľovi služby podľa Zmluvy, Poskytovateľ má nárok na úhradu pomernej časti ceny za plnenie poskytnuté do okamihu odstúpenia od Zmluvy.

XII. Záverečné ustanovenia

 • Akékoľvek predchádzajúce dohody, alebo vyhlásenia akejkoľvek povahy uskutočnené medzi zmluvnými stranami, ktoré sa vzťahujú k týmto všeobecným obchodným podmienkam sa nahrádzajú týmito všeobecnými obchodnými podmienkami.
 • Akýkoľvek odkaz na iné obchodné, nákupné, dodacie alebo akékoľvek iné podmienky na dokumentoch Objednávateľa vrátane faktúr a dodacích listoch je neúčinný a nezaväzuje Poskytovateľa.
 • V prípade, ak sa akékoľvek ustanovenie všeobecných obchodných podmienok stane neplatným alebo neúčinným, táto neplatnosť alebo neúčinnosť sa nedotkne platnosti a účinnosti ostatných ustanovení.
 • Zmeny a doplnky Zmluvy či všeobecných obchodných podmienok vyžadujú písomnú formu. Poskytovateľ je oprávnený jednostranne meniť všeobecné obchodné podmienky. Poskytovateľ o zmenách všeobecných obchodných podmienok a dátume ich účinnosti vhodným spôsobom informuje Objednávateľa prostredníctvom svojej internetovej stránky. Aktuálne znenie všeobecných obchodných podmienok je k dispozícii na nahliadnutie v sídle Poskytovateľa a na internetovej stránke Poskytovateľa.
 • Každá strana bezodkladne písomne oznámi druhej strane akékoľvek zmeny, ktoré by mohli mať vplyv na plnenie podľa tejto Zmluvy, najmä zmeny jej živnostenského oprávnenia, alebo zmeny údajov v obchodnom registri, ktoré majú priamy vplyv na podmienky a plnenie Zmluvy, alebo akékoľvek oficiálne začatie likvidácie, konkurzného alebo iného obdobného konania.
 • Uzavreté zmluvy sú archivované Poskytovateľom vo fyzickej či elektronickej forme. Objednávateľ bude mať k dispozícii vždy aspoň jedno vyhotovenie zmluvy, prípadne bude mať prístup k zmluve v elektronickej forme.
 • Právne vzťahy vzniknuté zo Zmluvy, neupravené Zmluvou, ako aj mimozmluvné nároky
  vzniknuté v súvislosti so Zmluvou sa v celom rozsahu spravujú právom Slovenskej republiky.
 • Zmluvne strany, v prípadoch, ak nie je zmluvnou stranou spotrebiteľ, sa dohodli, že v zmysle ustanovenia § 37e zákona č. 97/1963 Zb. o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom v znení neskorších predpisov a článku 25 nariadenia č. 1215/2012/EU o právomoci a o uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach, právomoc na riešenie sporov z týchto všeobecných obchodných podmienok, ak to Zmluvným stranám dovoľujú právne predpisy, alebo medzinárodné zmluvy, ktorými je Slovenská republika viazaná sa Zmluvné strany dohodli, patrí Okresnému súdu v Banskej Bystrici.

V Bratislave, dňa 1.1.2019